KOMPLEXNÉ VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Komplexné jednoduché účtovníctvo – vedené pre živnostníkov (fyzické osoby)
  • vedenie peňažného denníka vrátane pohybov na bankových účtoch a pokladničnej knihy
  • kniha pohľadávok a záväzkov (odberateľské a dodávateľské faktúry)
  • ročná účtovná závierka (daňové priznanie z príjmov fyzických osôb, vrátane výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch)

Komplexné podvojné účtovníctvo – vedené pre právnické osoby
  • hlavná kniha a denník účtovných zápisov
  • saldokonto a zoznam odberateľských a dodávateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr)
  • účtovanie bankových výpisov vo všetkých menách
  • účtovanie hotovostných operácií
  • evidencia majetku spoločnosti, tj. DHIM alebo DNIM
  • ročná účtovná závierka spoločnosti (daňové priznanie z príjmov právnických osôb, vrátane Výkazu ziskov a strát, Súvahy)

Mzdy a personalistika – vedenie personálnej agendy.
Spracovanie výplat zamestnancov, vrátane mesačných výkazov na verejné zdravotné poistenie a výkazov pre Sociálnu poisťovňu a Daňový úrad. Pre fyzické osoby za ročne vyhotovenie ročného zúčtovania zdravotného poistenia RZZP, vyhotovenie tlačiva na RZZP. Na základe notársky overenej plnej moci od klienta zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami, daňovými úradmi, Sociálnou poisťovňou. Vyhotovenie účtovných dokladov na založenie do Zbierky listín na súdoch.

Spracovanie DPH vrátane daňového priznania.